מחויבות חברתית - ת"י 10000
אחריות חברתית (Social Responsibility, SR) היא גישה המביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול ובקבלת החלטות. ארגונים, וכן מחזיקי העניין שלהם, מגלים מודעות הולכת וגוברת לצורך בניהול אחריות חברתית וליתרונות שניהול כזה יכול להביא עמו.

ניהול אחריות חברתית הוא האופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך בעידן המודרני, אחריות חברתית מהווה גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית.   

ארגונים וחברות כבר מבינים שבעידן המודרני אי אפשר להבטיח הצלחה ארגונית ועסקית ללא הבטחה דומה של הצלחה חברתית וסביבתית. כתוצאה מכך, גישת האחריות החברתית הולכת ותופסת מקום מרכזי בתרבות הארגונית של גופים שונים. בעולם הגלובלי, ארגונים מוצאים את עצמם מחויבים להוכיח בפני אחרים, כי הם פועלים מתוך עקרונות של אחריות חברתית, זאת כדי שיוכלו להיות חלק משרשרת האספקה של אותם גופים. כמו כן, קיימות מגבלות יצוא לארצות בהן קיימים חוקים ותקנות מחמירים בנושאים שונים הקשורים באחריות חברתית.

מערכת ניהול האחריות החברתית צריכה להיות חלק בלתי נפרד מכלל מערכות הניהול שהארגון מקיים באופן שוטף. לפיכך עליה להשתלב במערך הניהול הכולל כאמצעי נוסף, המחזק את הפעילות המכוונת להצלחת הארגון. המערכת מבוססת על גישה תהליכית, אשר במסגרתה היבטים של אחריות חברתית מוטמעים בכל התהליכים הקבועים שהארגון מקיים לצורך ניהול, ניטור ושיפור בטווח הקצר, הבינוני והארוך. תהליך הניהול מתבסס על ניהול סיכונים כולל ומושכל, המזהה ומנהל את ההשפעות השליליות שעלולות להיגרם מפעילות הארגון, ובתוך כך ממקסם את הערך שהארגון יכול לייצר עבור עצמו ועבור כלל מחזיקי העניין שלו.
תפיסת ניהול אחריות חברתית רואה בציות לחוק דרישת סף מינימאלית, ומניח שהארגון מכיר היטב את הסביבה החוקית שבה הוא פועל, וכן את העדכונים והמגמות ברגולציה החלה עליו, והוא מציית להם. המשמעות של ניהול אחריות חברתית היא אימוץ גישה של "מעֵבר לציות".

התקן מאפשר קבלת התעדה למערכת ניהול אחריות חברתית, תואם את מבנה תקני הניהול של ארגון התקינה העולמי [ISO] ומכיל נספח מדדים לבדיקת רמת הבשלות של ארגון בניהול אחריות חברתית. נספח זה מספק לארגונים כלי להערכה עצמית של החוזקות והחולשות שלהם עצמם, לקביעת רמת הבשלות שלהם ולזיהוי הזדמנויות לשיפור.

התקן ישים לארגונים מכל גודל או תחום, והוא יכול להכיל או להשתלב עם מערכות ניהוליות אחרות, כגון: מערכת ניהול איכות, מערכת ניהול סביבתית, מערכת ניהול פיננסית, מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה ומערכת ניהול יחסי עבודה.                                                                                                    לפרטים :

                                          טל' 054-9253331

                                או לחץ
כאן לטופס בקשה להצעת מחיר
   
2all - בניית אתרי אינטרנט